Mål och kunskapskrav

Mål som eleverna kan arbeta mot i Fabulosis-projektet samt förslag på konkretiserade mål och kunskapskrav.

Årskurs 1-3

Från det centrala innehållet i bild:

Bildframställning

• Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

• Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

• Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

 

Redskap för bildframställning

• Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för­ och bakgrund.

• Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

 

Från det centrala innehållet i svenska:

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

• Handstil och att skriva på dator.

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Berättande texter och sakprosatexter

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

 

Språkbruk

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Konkretiserade mål

– Du kan skapa en mystisk bild som kan inspirera någon annan att skriva en berättelse.

– Du kan skapa en berättelse som är inspirerad av en bild. Berättelsen har inledning, händelseförlopp och avslutning samt en personbeskrivning.

– Du kan använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.

– Du kan skriva din text på dator.

– Du kan förbättra din text efter kamratrespons.

 

Kunskapskrav

Se årskurs 4-6 för bild.

 

Svenska årskurs 1-3:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

 

Årskurs 4-6

Från det centrala innehållet i bild:

Bildframställning

• Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

• Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

• Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

 

Redskap för bildframställning

• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

• Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

 

Från det centrala innehållet i svenska:

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

• Språkets struktur med // stavningsregler, skiljetecken //. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

Berättande texter och sakprosatexter

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar samt dialoger.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Språkbruk

• Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Konkretiserade mål

– Du kan planera och skapa en mystisk bild som kan inspirera någon annan att skriva en berättelse.

– Du kan skapa en berättelse som är inspirerad av en bild. Berättelsen har inledning, händelseförlopp och avslutning. Din text har en dialog samt en personbeskrivning eller en miljöbeskrivning.

– Du kan använda stavningsregler, skiljetecken och du kan påverka textens uppbyggnad med hjälp av sambandsord.

– Du kan skriva din text på dator.

– Du kan förbättra din text efter kamratrespons.

 

Kunskapskrav

* = kunskapskravens värdeord

 

Bild årskurs 1-6: Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett * bildspråk och * genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett * fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett * fungerande sätt.

 

Svenska årskurs 4-6:

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och * fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med * säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och * handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett * fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge * omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett * fungerande sätt.

 

 

Årskurs 7-9

Från det centrala innehållet i bild:

Bildframställning

• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

• Presentationer av eget bildskapande.

 

Redskap för bildframställning

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

• Material och verktyg för två­ och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Från det centrala innehållet i svenska:

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

• Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken/

 

Berättande texter och sakprosatexter

• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv­serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Språkbruk

• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

Konkretiserade mål

– Du kan planera och skapa en mystisk bild som kan inspirera någon annan att skriva en berättelse.

– Du kan skapa en berättelse som är inspirerad av en bild. Berättelsen har inledning, händelseförlopp och avslutning. Din text har inre och yttredialog samt en personbeskrivning eller en miljöbeskrivning.

– Du kan använda stavningsregler, skiljetecken och du kan påverka textens uppbyggnad med hjälp av sambandsord.

– Du kan skriva din text på dator.

– Du ge kvalitativ kamratrespons.

– Du kan förbättra din text efter kamratrespons.

 

Kunskapskrav

* = kunskapskravens värdeord

 

Bild årskurs 7-9: Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett * bildspråk och * genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett * fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett * fungerande sätt.

 

Svenska årskurs 7-9:

Eleven kan skriva olika slags texter med * språklig variation, * textbindning samt * fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller * gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med * uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett *k fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge * omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett * fungerande sätt.